fbpx
Regulamin

 Regulamin Konkursu „Zdrowa Dieta Novelle”

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Zdrowa Dieta Novelle” (dalej zwanym „Konkursem”) jest spółka Makarony Polskie Spółka akcyjna, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Podkarpacka 15 A, 35-082 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000212001, NIP: 8133278856, REGON: 691674708, wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 33 120 213,00 zł (zwany dalej Organizator).
 2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin„) stanowi podstawę zorganizowania Konkursu, jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz zasady przyznawania Nagród. Celem Konkursu jest promowanie produktów marki Organizatora.
 3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i organizowany jest wyłącznie w Internecie. Konkurs zostaje ogłoszony na Facebooku za pośrednictwem publicznego profilu produktowego spółki Makarony Polskie SA, dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/novellefood (dalej także jako: „Profil”).
 4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela, czy administratora serwisu Facebook. Uczestnik przystępujący do Konkursu w pełni zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za działania lub zaniechania związane z przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora.
 5. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wykorzystująca do udzielenia Odpowiedzi konkursowej i akceptacji Regulaminu zarejestrowane aktywne konto (profil prywatny) w serwisie Facebook, spełniająca pozostałe warunki uczestnictwa w Konkursie (dalej: „Uczestnik”).
 6. Przystępując do Konkursu poprzez udzielenie Odpowiedzi Uczestnik oświadcza, że:
  • akceptuje niniejszy Regulamin i wszystkie postanowienia w nim zawarte;
  • spełnia warunki udziału w Konkursie, przede wszystkim jest osobą pełnoletnią;
  • Odpowiedź Konkursowa jest wynikiem jego własnej twórczości, nie narusza praw osób trzecich (w tym praw autorskich i dóbr osobistych);
  • w zamian za przyznaną Nagrodę udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do Odpowiedzi konkursowej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  • wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji od Organizatora w sprawie wydania Nagrody;
  • wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych, w szczególności zawartych w Odpowiedzi konkursowej: wizerunku, imienia, nazwiska lub loginu z serwisu Facebook, w zakresie i celu wskazanym w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu realizacji i promocji Konkursu, a także ogłoszenia wyników, a w przypadku rozpatrzenia reklamacji takich danych jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej;
  • w przypadku zostania Laureatem wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, w razie potrzeby adres zamieszkania (do wysyłki Nagrody), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, w zakresie i celu wskazanym w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu wydania Nagrody;
  • wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.
 7. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 5 i 6 lub w przypadku, gdy w stosunku do zgłoszonej przez Uczestnika w Konkursie odpowiedzi na zadanie konkursowe zachodzi którakolwiek z następujących okoliczności:
  • nie spełnia kryteriów wymaganych w odniesieniu do odpowiedzi na zadanie konkursowe określonych w Regulaminie, 
  • została zgłoszona niezgodnie z zasadami Regulaminu lub z zasadami regulaminu serwisu Facebook;
  • zawiera treści bezprawne (sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub obraźliwe),
  • narusza prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, dobra osobiste osób trzecich, bezprawnie wykorzystuje wizerunek, nazwę lub znak towarowy osób trzecich, innych niż Organizator;
  • – stanowi podstawę̨ do wykluczenia Uczestnika z Konkursu po bezskutecznym wezwaniu go do usunięcia naruszeń.
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji Konkursu, jak również osoby będące małżonkiem, dzieckiem, rodzicem lub rodzeństwem Organizatora.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją treści niniejszego Regulaminu. Konkurs nie jest grą losową, ani żadną inną formą gry hazardowej, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U.2022.888). 

§2. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs trwa w terminie od dnia 30 czerwca 2023 roku i rozpoczyna się w momencie opublikowania przez organizatora wpisu o Konkursie na Profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook (dalej: „Post konkursowy”) do dnia 14 lipca 2023 roku (dalej jako: „Okres Trwania Konkursu”).
 2. Post konkursowy będzie zawierać informacje o:
  • zadaniu konkursowym, zgodnie z ust. 3 poniżej;
  • liczbie i rodzaju nagród możliwych do zdobycia;
  • sposobie w jaki należy udzielić Odpowiedzi Konkursowej:

– Odpowiedź konkursowa musi być zamieszczona tylko i wyłącznie w komentarzu pod Postem konkursowym;

– Odpowiedź konkursowa musi być przesłana w formie zdjęcia nie może naruszać praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, jak również nie może być sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Zadanie konkursowe polega na dodaniu pod Postem Konkursowym opublikowanym na Profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/novellefood zdjęcia popisowego dania, którego składnikiem jest makaron Novelle oraz warzywa lub owoce, a także inne różnorodne składniki, przy czym na zdjęciu powinna być również paczka makaronu Novelle (dalej jako: „Odpowiedź konkursowa”.
 2. Celem udziału w Konkursie muszą być spełnione wszystkie warunki wymienione w Regulaminie, w tym określone w ust. 2 i 3 powyżej. Odpowiedź konkursową należy przesłać przy wykorzystaniu własnego konta na serwisie Facebook poprzez opublikowanie jej w komentarzu pod Postem konkursowym zamieszczonym przez Organizatora na Profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/novellefood
 3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną Odpowiedź konkursową.
 4. Do Konkursu może być zgłoszona Odpowiedź konkursowa, co do której Uczestnik jest jedynym autorem i posiada pełne prawa, w tym prawa autorskie majątkowe i osobiste. Odpowiedź na zadanie konkursowe powinna być oryginalna, nie może stanowić opracowań innych utworów ani nie może wykorzystywać innych utworów osób trzecich, ani też nie może być wcześniej publicznie opublikowana.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu Uczestników, których Odpowiedzi konkursowe naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, regulaminu serwisu Facebook lub przepisy prawa oraz Odpowiedzi konkursowej, które uznawane są za powszechnie obraźliwe, wulgarne lub w inny sposób naruszające dobra osobiste, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, naruszające prawa autorskie, prawa własności przemysłowej lub inne prawa własności intelektualnej Organizatora lub osób trzecich, a także Odpowiedzi konkursowe, które negatywnie wpływają na dobre imię lub renomę Organizatora. Odpowiedzi takie zostaną usunięte przez Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru mniejszej liczby Laureatów lub zakończenia Konkursu bez wskazania Laureatów i przyznania Nagród, w szczególności w przypadku gdy liczba zgłoszeń jest mniejsza niż liczba przewidzianych Nagród lub Odpowiedzi konkursowe nie spełniają warunku zgodności z tematyką zadania konkursowego, pomysłowości, oryginalności i kreatywności.

§3. Nagrody w Konkursie

 1. Nagrodami w Konkursie jest:
  • 5 (pięć) nagród w postaci 5 (pięciu) zestawów, każdy składający się z książki wydawnictwa PWN pt. „Żywienie człowieka a zdrowie publiczne” oraz zestawu makaronów warzywnych Novelle – każdy zastaw o łącznej wartości: 124,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery złote 00/100) (dalej: „Nagroda”, a wszystkie łącznie jako: „Nagrody”).
 2. W Konkursie zostanie wyłonionych 5 (pięciu) zwycięzców (dalej łącznie także jako „Laureaci”, a każdy z osobna jako „Laureat”), którym zostaną przyznane Nagrody w następujący sposób:
  • za zajęcie miejsca od pierwszego do piątego – 5 (pięciu) Laureatów otrzyma po jednej Nagrodzie.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny zgodności Odpowiedzi konkursowych z Regulaminem, ustalenia osób biorących w nim udział i wyboru zwycięzcy Konkursu, jak również przyznania Nagrody i rozpatrzenia reklamacji Organizator powoła komisję konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele Organizatora. Komisja konkursowa wybierze z opublikowanych zdjęć i opisów, najciekawszą Odpowiedź konkursową pod względem: zgodności z tematyką zadania konkursowego, pomysłowości, oryginalności i kreatywności.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 21 lipca 2023 roku na Profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/novellefood
 5. Po wyłonieniu Laureatów Organizator skontaktuje się z każdym z nich za pośrednictwem Profilu Organizatora. Laureat zobowiązany będzie podać Organizatorowi dane niezbędne do wydania Nagrody, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres, na który zostanie przesłana Nagroda.
 6. Wydanie Nagród nastąpi poprzez ich wysłanie na adres wskazany przez Laureata Konkursu, nie później niż do dnia 31 lipca 2023 roku. Koszt wysłana Nagród ponosi Organizator.
 7. Laureat traci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli:
  • nie skontaktuje się z Organizatorem;
  • nie potwierdzi lub nie przekaże kompletnych i prawidłowych danych osobowych niezbędnych do otrzymania Nagrody;
  • okaże się, że Laureatem jest osoba, która nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie;
  • okaże się, że Odpowiedź konkursowa Laureata zawiera materiały niestanowiące jego autorstwa, w szczególności, gdy narusza prawa autorskie osób trzecich.
 8. W przypadku utraty przez Laureata prawa do otrzymania Nagrody, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Organizator ma prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.
 9. Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. Nie jest możliwa wymiana Nagrody na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. Laureatowi nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych właściwości lub wysokości Nagrody.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata, a także w przypadku rezygnacji lub wyłączenia Laureata z Konkursu lub niespełnienia przez Laureata warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku Laureat traci bezpowrotnie prawo do Nagrody.
 11. Nagrody w Konkursie zostaną wydane i rozliczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U.2021.1128 z późn.zm.). W przypadku, gdy Nagroda będzie objęta zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z przepisami ww. ustawy, Organizator przygotuje Dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości równowartości zryczałtowanego podatku dochodowego od łącznej wartości Nagrody oraz Dodatkowej nagrody pieniężnej.

 

§4. Prawa autorskie

 1. Z chwilą wydania Nagrody Laureat w zamian za otrzymaną Nagrodę, bez dodatkowych płatności, udziela Organizatorowi przenoszalnej, niewyłącznej licencji do korzystania z utworów (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), zawartych w Odpowiedzi konkursowej (zwanych na potrzeby niniejszego paragrafu dalej „Utworem”, przy czym przez Utwór należy rozumieć wszystkie utwory, każdy pojedynczy utwór w całości jak i każdy jego element), bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielenia sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalenie i zwielokrotnienie Utworów oraz jego egzemplarzy – wytwarzanie dowolną techniką, w tym w szczególności techniką drukarską oraz techniką cyfrową,
  • w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem,
  • wykorzystanie dla potrzeb promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych i reklamowych własnych oraz osób trzecich, w tym stworzenia materiałów reklamowych i/lub promocyjnych dotyczących Konkursu, produktów z oferty handlowej Organizatora (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) i marki tych produktów oraz korzystanie z nich na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie,
  • rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczególności do Internetu lub intranetu, pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy,
  • rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części – nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, reemitowanie, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w prasie, w sieci Internet, na plakatach, oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy.
 2. Licencja, o której mowa w niniejszym paragrafie, zostaje udzielona na okres 5 lat od wydania Nagrody Laureatowi.
 3. W ramach Licencji Utwór zawarty w zwycięskiej Odpowiedzi konkursowej może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celach marketingowych, wizerunkowych, promocyjnych i reklamowych, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Laureat z chwilą wydania Nagrody w zamian za otrzymaną Nagrodę bez dodatkowych płatności wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem Utworu zawartym w zwycięskiej Odpowiedzi konkursowej (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych. Prawo o którym mowa w niniejszym ustępie obejmuje w szczególności prawo do dokonywania zmian, modyfikacji, przeróbek, adaptacji oraz innych form opracowań Utworu.
 4. Organizator zastrzega, że realizacja prawa do Nagrody, o której mowa w §4 może być uzależniona od zawarcia pomiędzy Organizatorem a Laureatem w terminie wskazanym przez Organizatora dodatkowej umowy w zakresie zasad wykorzystania fragmentu lub całości Odpowiedzi konkursowej (udzielenie licencji wyłącznej lub przeniesienie autorskich prawa majątkowych).
 5. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie wysłania Odpowiedzi konkursowej, nie przysługiwały one Uczestnikowi, w zakresie określonym w Regulaminie.

§5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia Konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: marketing@makarony.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis Konkurs na Facebooku – Truskawkowe Inspiracje.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich wpłynięcia przez Organizatora, w którym to terminie Uczestnik zgłaszający reklamację zostanie pośrednictwem e-mail poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji poprzez przesłanie informacji w tej sprawie na adres e-mail Uczestnika, z którego została wysłana reklamacja.

§6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu produktowym marki Makarony Polskie: https://www.facebook.com/novellefood
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia i przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn nieleżących po jego stronie, w szczególności związanych z funkcjonowaniem i ustawieniem działania sieci Internet, konfiguracji urządzeń Uczestnika, wynikających z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet lub funkcjonowania serwisu Facebook.